Förvaltningsprocess

Monyx Asset Management AB (”Monyx”) är en kapitalförvaltare vars målsättning är att skapa en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Kärnan i vår förvaltningsfilosofi är ett kontrollerat risktagande och väldiversifierade portföljer. Vi fokuserar på allokering i olika avseenden. Allokering mellan tillgångsslag, allokering mellan geografiska regioner och så vidare.

Vår investeringsprocess bygger på makroekonomi, trender och modeller och vi erbjuder olika typer av fondförvaltning; allokeringsprodukter genom Monyx Strategifonder, samt singelstrategiprodukter genom Monyx Aktiv Ränta och Monyx Svenska Aktier.

Monyx Strategifonder

Investeringsprocessen i Monyx Strategifonder är riskstyrd vilket innebär att vi har definierat en målrisk för varje Strategifond samt en riskkorridor, inom vilken varje fonds risk normalt rör sig över tid. Risk mäts som Standardavvikelse beräknad på respektive fonds veckovisa avkastning. Målsättningen är att uppnå varje fonds målrisk över en femårsperiod men den faktiska risken kan avvika från målrisken vid enskilda tillfällen. Avvikelser ligger normalt inom den angivna riskkorridoren.

Investeringsprocessen bygger på tre komponenter; strategisk allokering, dynamisk allokering och taktisk allokering.Allokering sker mellan tre tillgångsslag: globala aktier, räntor och alternativa tillgångar. I fonden Monyx Strategi Sverige/Världen finns även ett fjärde tillgångsslag: svenska aktier.

Strategisk allokering

Grunden i Monyx Strategifonder är den långsiktiga strategiska allokeringen som är baserad på fondernas respektive målrisk givet de olika tillgångsslagens historiska realiserade volatilitet. Antaganden om volatilitet baseras på respektive tillgångsslags genomsnittliga volatilitet de senaste 25 åren. Varje Strategifonds målrisk motsvarar en långsiktig strategisk allokering mellan tillgångsslagen.

Dynamisk allokering

På nästa nivå, den dynamiska allokeringen, bestäms fördelningen mellan de olika tillgångsslagen av en kvantitativ modell som fastställer allokering baserat på den korta och medellånga historiska volatiliteten och korrelationen mellan de olika tillgångsslagen. Den korta och medellånga volatiliteten och korrelationen baseras på de senaste fem respektive ett åren. Om den korta och medellånga historiska volatiliteten är högre än den långsiktiga volatiliteten (som fastställer den strategiska allokeringen) så leder det till en lägre aktieallokering än respektive fonds strategiska allokering anger och tvärtom.

Taktisk allokering

I den taktiska allokeringen, den högsta nivån, strävar Monyx efter att utnyttja de möjligheter till överavkastning som allokering mellan tillgångsslag kan ge vid specifika tillfällen. Investeringshorisonten för den taktiska allokeringen varierar mellan olika investeringar och tillfällen men placeringshorisonten är normalt mer än tre månader. Den taktiska allokeringen sker huvudsakligen genom investeringar i börshandlade finansiella derivat för att skapa lång eller kort exponering mot enskilda marknader, sektorer och/eller tillgångsslag.