Förvaltningsprocess

Monyx är en kapitalförvaltare vars målsättning är att skapa en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Kärnan i vår förvaltningsfilosofi är ett kontrollerat risktagande och väldiversifierade portföljer. Vi fokuserar på allokering  i olika avseenden. Allokering mellan tillgångsslag, allokering mellan geografiska regioner och allokering mellan sektorer.

Vår investeringsprocess bygger på makroekonomi, trender och modeller. Vi erbjuder olika typer av fondförvaltning; allokeringsprodukter genom Monyx Strategifonder samt singelstrategiprodukter genom Monyx Aktiv Ränta och Monyx Svenska Aktier.

Monyx Strategifonder

Investeringsprocessen i Monyx Strategifonder är riskstyrd vilket innebär att vi har definierat en målrisk för varje Strategifond samt en riskkorridor, inom vilken varje fonds risk normalt rör sig över tid (avvikelser från målrisk och riskkorridor kan förekomma vid enskilda tillfällen). Risk mäts som Standardavvikelse som beräknas baserat på respektive fonds veckovisa avkastning. Målsättningen är att uppnå respektive fonds målrisk över en femårsperiod men den faktiska risken kan avvika från målrisken vid enskilda tillfällen. Avvikelser ligger normalt inom den angivna riskkorridoren. Investeringsprocessen bygger på tre komponenter; strategisk allokering, taktisk allokering och overlay strategier.Strategisk allokering

Grunden i Monyx Strategifonder är den strategiska allokeringen. Det är denna del av portföljerna som skapar den större delen av värdeutvecklingen. Inom denna del allokerar vi mellan räntor, aktier och alternativa tillgångsslag. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten kan investeras i något av dessa tillgångsslag via investeringar i andra fonder.

Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen bygger på hur risken i de finansiella marknaderna utvecklas samt den inbördes korrelationen mellan de olika tillgångsslagen. Den strategiska allokering utvärderas och rebalanseras på månadsbasis. Baserat på målrisk och den önskade allokeringen mellan de olika tillgångsslagen skapas väldiversifierade portföljer i aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag.

Taktisk allokering

Den taktiska allokeringen strävar efter att utnyttja de möjligheter till överavkastning som allokering mellan tillgångsslag kan ge vid specifika tillfällen. Ett exempel på sådana tillfällen är vid början och slutet av en låg- eller högkonjunktur då riskpremien i marknaderna tenderar att vara på extremt höga eller låga nivåer. Vid sådana tillfällen har en positionering för en normalisering historiskt visat sig vara framgångsrik.

Investeringshorisonten för den taktiska allokeringen varierar beroende på tillfälle. Tillfällen med höga riskpremier på grund av plötsliga negativa händelser och högre stress i de finansiella marknaderna tenderar att falla tillbaka snabbt. Perioder med låga riskpremier i marknaden kan däremot fortgå över betydligt längre tid. Därmed tenderar omsättningshastigheten i den taktiska allokeringen att vara högre vid stressade marknadssituationer och lägre med en längre tidshorisont efter en långvarig stark konjunktur.

Den taktiska allokeringen sker genom investeringar i börshandlade finansiella derivat för att skapa lång eller kort exponering mot enskilda marknader och/eller tillgångsslag med relativt låg frekvens.

Overlay strategier

Den strategiska och taktiska allokeringen kompletteras med ett lager av overlaystrategier. Baserat på analysbaserade strategier och egenutvecklade modeller letar vi efter avkastningsmöjligheter på kort sikt, normalt 2-5 dagar.

De analysbaserade strategierna kan liknas vi en trålare som genom stora nät fångar upp fisk genom att leta igenom stora mängder vatten (marknader, sektorer, värdepapper o dyl). Här använder vi oss av parametrar som värdering, trender och momentum för att positionera oss.

Modellerna bygger på makrovariabler, statistiska mått såsom varianser, korrelationer och medelvärden samt tekniska variabler såsom RSI, momentum, trendstyrka och glidande medelvärden.

Overlaystrategierna implementeras främst genom investeringar i börshandlade finansiella derivat vilket skapar en hävstångseffekt i portföljerna och handel sker med högre frekvens än inom den både strategiska och taktiska allokeringen.

Monyx Aktiv Ränta

Investeringsprocessen för Monyx Aktiv Ränta baseras på en kombination av makroekonomisk analys och analys av enskilda bolag som emitterar räntebärande instrument.

I makroanalysen görs bedömningar av ekonomiska variabler som tillväxt, inflation och penningpolitik, vilket påverkar fondens positionstagning inom olika sektorer, segment och löptider.

Utöver det genomförs en gedigen kreditanalys av enskilda emittenter för att identifiera intressanta placeringsalternativ. Kreditanalysen är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa bedömningen innefattar bland annat möte med företagsledningar och utvärdering av lånevillkor. Den kvantitativa bedömningen består av både egenutvecklade modeller där kreditutvärderingsinstituts modeller replikeras och externt utvecklade kvantitativa modeller. Den egna kreditanalysen kombineras med extern analys.

Baserat på makroananlysen och kreditanalysen skapas en portfölj med bred och diversifierad exponering mot olika emittenter, länder, sektorer samt mot emittenter med olika kreditkvalitet.

För att läsa mera om Monyx Aktiv Ränta klicka här

Monyx Svenska Aktier

Monyx Svenska Aktier investerar främst i svenska börsnoterade bolag och bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Fonden får även investera i bolag i övriga Norden.

Investeringsbeslut för Monyx Svenska Aktier baseras på makroekonomisk analys och traditionell fundamental analys av enskilda bolag. Makroekonomiska data används för att skapa en bild av vilka branscher som bör ge en god avkastning i rådande ekonomiskt klimat. Detta kombineras med fundamental företagsanalys. Investeringsprocessen innehåller även kvantitativa inslag som fokuserar på förväntningar om börsutveckling och marknadspsykologi.

Monyx Svenska Aktier investerar främst i svenska börsnoterade bolag och bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Fonden får även investera i bolag i övriga Norden. Förutom i aktier placerar förvaltaren även i andra finansiella instrument som börsnoterade finansiella derivat, både för att skydda värdet av fondens innehav eller för att öka fondens marknadsexponering.

För att läsa mera om Monyx Svenska Aktier klicka här