Investeringar i egna fonder

Monyx Strategifonder är inte fond-i-fonder utan investerar direkt i aktier, räntor och andra finansiella tillgångar. Eftersom de är UCITS-fonder kan de dock investera upp till 10 procent i andra fonder. Om Strategifonderna investerar i fonder, är det ofta i egna fonder. Den främsta fördelen för Strategifonderna med att investera i en av Monyx egna fonder jämfört med att investera i likvärdiga externa fonder är att det är kostnadseffektivt. Till skillnad från vid investering i en extern fond så betalar Strategifonderna inga fasta avgifter för investeringen. En annan fördel med en investering i en egenförvaltad fond är att utvärderingen och kontrollen av fondens förvaltning underlättas genom närheten till förvaltarna. Analys och övervakning av en extern fond är betydligt svårare att genomföra. Den potentiella intressekonflikten som uppstår vid investeringar i egna produkter ska vid varje tillfälle utvärderas och dokumenteras.

Alla investeringar som görs utvärderas och ställs mot andra investeringsmöjligheter, i enlighet med det interna regelverk som finns hos Monyx Asset Management. Den potentiella intressekonflikten som uppstår vid investeringar i egna produkter utvärderas och dokumenteras. 

Strategifonderna har i dagsläget inga investeringar i egna fonder.  

Performance fee

Monyx har idag en fond som tar ut performance fee, Monyx Aktiv Ränta. Fonden har prestationsbaserat arvode där ett rörligt arvode tas ut utöver OMRX-Tbill-index (”riskfri ränta”). Det är en fond med fritt placeringsmandat och fonden saknar därför relevant jämförelseindex. Fonden har valt att använda ett kortränteindex vid beräkning av prestationsbaserat arvode då det är att betrakta som branschstandard för fonder med liknande placeringsstrategi.


Med anledning av DN:s artikel 

Här bemöter vi och förklarar information om Monyx fonder som framkommit i DN:s artikel 9/1. 

Vi dementerar det som inte stämmer, ger svar samt bringar klarhet i frågor. 

Det vi tycker är missvisande i är att de skriver att avgifterna är dolda. Avgifterna är inte dolda i fonderna utan transparenta på vår hemsida där vi skrivit om just investeringar i egna fonder och vilka avgifter som då tas ut. 

I artikeln citeras Småspararguiden som påstår att Monyx, Solidar och Allra ingått olika samarbeten.

” Och det var just arbetet med Solidar som gjorde att han fick upp ögonen för Monyx.

– De drog igång verksamheten ungefär samtidigt som Allra och Solidar och har liknande affärsmodeller som grundas på telefonförsäljning, säger Siegbahn.

– Det finns även kopplingar mellan bolagen – de har ingått olika samarbeten under resans gång, tillägger han”

Det stämmer inte. Monyx ägare, börsnoterade NewCap Holding A/S i Danmark, har haft ett kort (maj 2016 - dec 2017) gemensamt ägande med Solidar i bolaget AlphaCore Fonder AB. Under en period om 9 månader hade Monyx strategifonder investeringar i AlphaCore-fonder, vilket framgår av fondernas årsredovisning. Monyx investerade i AlphaCore-fonder till kommersiellt förhandlade rabatterade priser. Inga andra samarbeten har funnits mellan Solidar och Monyx. Monyx har aldrig haft något samarbete med Allra.

Det står även att ”Monyx har sina fonder registrerade i Luxemburg och står därför inte under samma tillsyn som en svenskregistrerad fond." Det stämmer inte, fonderna och Monyx står nämligen inte bara under tillsyn i Sverige utan även i Luxemburg. Det vill säga, till skillnad mot en svenskregistrerad fond som bara står under tillsyn av en myndighet så står Monyx under tillsyn av två myndigheter: Monyx fonder är Luxemburgbaserade och följer regelverket för UCITS-fonder, samt står under tillsyn av CSSF i Luxemburg. Monyx Asset Management AB, som förvaltar fonderna, står under Finansinspektionens tillsyn. Det faktum att Monyx fonder är registrerade i Luxemburg ska inte användas som en missledande antydande om att våra kunder inte skyddas, andelsägarnas skydd är inte lägre i Luxemburg än i Sverige.

Här nedan har vi svarat på direkta frågor från Dagens Nyheter:

1. Småspararguiden menar att ni "mjölkar" pensionsspararna när ni låter era fonder investera i den egna räntefonden, Monyx Aktiv Ränta. Kommentar

Monyx Strategifonder förvaltas utifrån konceptet riskstyrd förvaltning, där förvaltningen ska uppnå en bestämd målrisk och maximera avkastningen utifrån risknivån. Kapitalet investeras i både aktier och räntor. Fondernas målrisk hanteras i första hand genom justeringar i aktieexponeringen. Ränteportföljen har historisk bestått av en obligationsportfölj med syfte att ge en stabil avkastning, därför är obligationsinnehavet huvudsakligen inriktat mot obligationer med låg risk utgivna i svenska kronor. Fondernas innehav domineras av svenska bostadsobligationer och företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade).

Som komplement till obligationsportföljen, har fonderna också haft ett innehav i fonden Monyx Aktiv Ränta. Detta har givit strategifonderna exponering mot marknader i vilka de normalt inte direktinvesterar, dvs obligationer med lite högre risk. Syftet med denna placering har varit att ge andelsägarna möjlighet till extra avkastning.


Både initial och löpande utvärdering har påvisat att avkastningen för Monyx Aktiv Ränta varit konkurrenskraftig jämfört med externa likvärdiga fonder, även efter performance fee avgifter tagits ut. 

Monyx Aktiv Ränta har varit en god investering för andelsägarna i Monyx Strategifonder. Fonden har det näst högsta betyget, fyra stjärnor, från det oberoende fondinformationsbolaget Morningstar. Enligt Morningstar har avkastningen från Monyx Aktiv Ränta varit bättre än jämförbara fonder i samma kategori (Ränte – SEK obligationer, företag) på såväl ett, tre som fem års sikt. Monyx Aktiv Ränta var en av ett fåtal fonder i samma kategori som gav positiv avkastning (efter avgifter) under 2018.

Vid investeringar i egna fonder tas inga fasta avgifter för investeringen. Sedan november 2018 har Monyx Strategifonder inte längre något innehav i Monyx Aktiv Ränta. Anledningen är att Monyx ansökt om nytt fondavtal hos Pensionsmyndigheten för de 5 strategifonderna. Pensionsmyndighetens viljeyttring i det nya avtalet är att de som utgångspunkt inte tycker det är bra med investeringar i egna fonder. Monyx respekterar den viljeyttringen och har fattat beslut om att inte längre investera i egna fonder, även om vi förvaltningsmässigt tycker det varit en bra placering.

2. Ni har en prestationsbaserad avgift i räntefonden. Varför det?

Monyx Aktiv Ränta är en fond med fritt placeringsmandat som har som mål att vara absolutavkastande. Mot bakgrund av det har vi bedömt att det är rimligt att ha en prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften har varit transparent och redovisats både i fondprospektet, på vår hemsida och på andra fondsidor såsom www.morningstar.se

3. Ni använder som jämförelseindex en riskfri ränta. Varför det? Placeringarna i fonden må ha låg risk, men de är inte riskfria.

Fonden har valt att använda ett kortränteindex vid beräkning av prestationsbaserat arvode då det är att betrakta som branschstandard för fonder med liknande placeringsstrategi. Den bedömningen har vi gjort genom att titta på jämförbara företagsobligationsfonder som har en prestationsbaserad avgift. I kategorin ”Ränte – SEK Obligationer, företag” hos Morningstar finns (utöver Monyx Aktiv Ränta) tio fonder med prestationsbaserad avgift. Samtliga har de prestationsbaserade avgiften kopplat till någon form av kortränteindex.

4. Hur mycket av "överavkastningen" - i kronor - har Monyx fått genom den prestationsbaserade avgiften?

Den prestationsbaserade avgiften i kronor från fonden Monyx Aktiv Ränta redovisas nedan.

Pensionsmyndighetens sparare har haft innehav direkt i fonden Monyx Aktiv Ränta, för den delen har Monyx enligt Pensionsmyndighetens rabattavtal rabatterat performance feen vilket innebär att nettointäkten avseende performance fee är lägre.


 

Bruttointäkt performance fee

2013

9 993 925,00

2014

8 302 796,00

2015

59 376,89

2016

11 015 174,00

2017

13 600 973,00