Hållbarhetsöversikt för Monyx Asset Management AB 2018

Hållbarhet för oss

Monyx Asset Management AB (Monyx) är ett svenskt värdepappersbolag som på uppdrag från Monyx Fund/Nordic Fund Services S.A. förvaltar sju luxemburgregistrerade värdepappersfonder. Fem är allokeringsfonder med olika risknivå som investerar i globala aktier, nordiska räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag, en av fonderna är aktiefonder som investerar i svenska aktier och den sista fonden är en räntefond som primärt investerar i nordiska företags- och bostadsobligationer. Monyx fondutbud distribueras framförallt som investeringslösningar inom ramen för olika pensions- och försäkringslösningar. Denna typ av investeringar är långsiktiga till sin natur och det är därför naturligt att beakta hållbarhetsaspekter i förvaltningen. 

”Hållbarhet inom ramen för Monyx kapitalförvaltningsverksamhet handlar om att investera utifrån särskilda strategier med syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer med bibehållen långsiktigt god avkastning.”

Hållbarhet inom ramen för Monyx kapitalförvaltningsverksamhet handlar om att investera utifrån särskilda strategier med syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer med bibehållen långsiktigt god avkastning. Sådana strategier kan generellt handla om att som investerare ställa krav på de bolag som investeras i men också om att enskilda investeringsbeslut tar särskild hänsyn till hur bolag bedriver sin verksamhet inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, affärsetik och så vidare. Antingen genom att medvetet välja in investeringar i vissa bolag eller att medvetet välja bort investeringar i vissa bolag baserat på hållbarhetsaspekter. 

Monyx har sedan andra halvan av 2017 arbetat med att ta fram en plan och ett ramverk för hur bolaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor inom förvaltningen. Som ett första steg har Monyx valt att arbeta med normbaserad exkludering, dvs bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö, korruption och inhumana vapen. Monyx kommer under de kommande åren att fortsätta utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Monyx arbete med hållbara investeringar innebär att Monyx sedan februari 2018 väljer bort investeringar i bolag med avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner s.k. negativ screening. Det innebär att bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker från sådana normer och konventioner inom följande områden:

- Mänskliga rättigheter

- Arbetsrättigheter

- Miljö

- Korruption

- Inhumana vapen (investeringar i bolag som utvecklar, producerar, sprider eller marknadsför klustervapen och landminor var redan tidigare otillåtna investeringar).

Hållbarhet i ägararbetet

Monyx arbetar för närvarande inte aktivt med påverkan på de bolag som vi investerar i för fondernas räkning annat än att vi avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner.

Hållbarhets- och temafonder

Monyx marknadsför i dagsläget inte aktivt någon av fonderna som hållbara fonder.

Resurser och åtaganden för hållbarhetscreeningtjänst

Monyx hållbarhetsarbete i investeringsprocessen baseras på GES International AB:s normbaserade screeningtjänst.

Vill du veta mer?

För mera information om Monyx hållbarhetsarbete, läs här på vår webbplats www.monyx.se eller kontakta oss via e-post på info@monyx.se.

Hållbarhetsdokument

Monyx Hållbarhetsöversikt 2018 >>

Monyx Hållbarhetsinformation för Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Världen och Monyx Strategi Sverige/Världen >>

Monyx Strategi Offensivs Hållbarhetsinformation >>

Monyx Svenska Aktiers Hållbarhetsinformation >>

Monyx Aktiv Räntas Hållbarhetsinformation >>