Hållbarhet för oss

Vad är hållbara investeringar för oss?

Monyx Asset Management AB (Monyx) är ett svenskt värdepappersbolag som på uppdrag från Monyx Fund/Nordic Fund Services S.A. förvaltar luxemburgregistrerade värdepappersfonder. Fem (5) är allokeringsfonder med olika risknivå som investerar i globala aktier, (primärt) nordiska räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag, en är en svensk aktiefond och den sista fonden är en räntefond som primärt investerar i nordiska företags- och bostadsobligationer. Dessa fonder distribueras framförallt som investeringslösningar inom ramen för olika fondförsäkringslösningar. Denna typ av investeringar är långsiktiga till sin natur och det är därför naturligt att beakta hållbarhetsaspekter i förvaltningen. 

Hållbarhet inom ramen för Monyx kapitalförvaltningsverksamhet handlar om att investera utifrån särskilda strategier med syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer med bibehållen långsiktigt god avkastning. Sådana strategier kan generellt handla om att som investerare ställa krav på de bolag som investeras i men också om att enskilda investeringsbeslut tar särskild hänsyn till hur bolag bedriver sin verksamhet inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, affärsetik och så vidare. Antingen genom att medvetet välja in investeringar i vissa bolag eller att medvetet välja bort investeringar i vissa bolag baserat på hållbarhetsaspekter. 

Monyx har som första steg valt att arbeta med normbaserad exkludering, dvs bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner. Monyx arbetar även aktivt med att utvärdera hur bolaget ska utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågor och under hösten 2018 skrev Monyx på PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Monyx arbete med hållbara investeringar innebär att Monyx sedan februari 2018 väljer bort investeringar i bolag med avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner s.k. negativ screening. Det innebär att bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker från sådana normer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö, korruption och särskilt inhumana vapen (investeringar i bolag som utvecklar, producerar, sprider eller marknadsför klustervapen och land-/personminor var redan tidigare otillåtna investeringar).

För att hjälpa till med hållbarbetsarbetet har Monyx tillgång till de omvärlds-/nyhetsbevaknings- analys och screeningtjänster som Sustainalytics (tidigare GES International) erbjuder.  Varje kvartal genomför Sustainalytics en kontroll av Monyx investeringsuniversum samt befintliga portföljinnehav för att avgöra om det finns investeringar i bolag med bekräftade avvikelser inom något av ovanstående områden. Om sådana avvikelser upptäcks får inga nya investeringar ske i bolag(en) som har bekräftade avvikelser och eventuella befintliga investeringar i sådana bolag avyttras om det inte finns mycket goda skäl till att behålla investeringen, exempelvis om det finns ett officiellt ställningstagande från bolagets högsta ledning och det pågår ett aktivt arbete med att lösa problemen med en tydlig tidsplan. Undantag från principen att avyttra investeringar som fått en bekräftad avvikelse beslutas av ledningsgruppen och beviljas för maximalt tre (3) månader i taget och beviljade undantag får sammanlagt uppgå till maximalt fem (5) procent av den relevanta fondens värde.

Inom ramen för Monyx förvaltning av räntebärande instrument sker investeringar i värdepapper utgivna av mindre onoterade bolag. Sustainalytics har i dagsläget inte en heltäckande tjänst för denna typ av bolag så för bolag som inte täcks av Sustainalytics tjänster genomför Monyx en egen bedömning för att avgöra om sådana bolag kan anses arbeta på ett sätt som avviker från internationella normer och konventioner. 

I den mån de fonder Monyx förvaltar investerar i andra fonder tas hänsyn till om sådana underliggande fonder bedriver ett aktivt arbete med hållbara investeringar. Monyx ställer dock inga krav på att andra fonder måste bedriva sitt hållbarhetsarbete på exakt samma sätt som Monyx gör.

Hållbarhet i ägararbetet

Monyx arbetar för närvarande inte aktivt med påverkan på de bolag som vi investerar i för fondernas räkning annat än att vi avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner.

Hållbarhets- och temafonder

Monyx marknadsför i dagsläget inte aktivt någon av fonderna som hållbara fonder.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Monyx hållbarhetsarbete i investeringsprocessen baseras på Sustainalytics normbaserade screeningtjänst. Utöver det har Monyx utsett en person med särskilt ansvar för att koordinera och utveckla bolagets arbete med hållbara investeringar.

Vill du veta mer?

För mer information om Monyx hållbarhetsarbete, se www.monyx.se eller kontakta oss via e-post på info@monyx.se.


Hållbarhetsöversikt och hållbarhetsinformation för enskilda fonder

Hållbarhetsöversikt Monyx Asset Management 2019

Monyx Strategi Balanserad Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Strategi Försiktig Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Strategi Offensiv Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Strategi Sverige Världen Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Strategi Världen Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Svenska Aktier Hållbarhetsinformation 2019

Monyx Aktiv Ränta Hållbarhetsinformation 2019